ПРОВЕРЕТЕ ЈА ПРИБЛИЖНАТА ЦЕНА ЗА ЗАМЕНА НА ЕКРАНОТ НА ВАШИОТ МОБИЛЕН УРЕД

Во табелата подолу можете да ја проверите приближната цена за поправка на екранот на нашите уреди по истечената гаранција и можноста за дополнителен попуст на одредени модели.

Модел Приближна цена за замена на екранот Износ на дополнителен попуст
Samsung Galaxy S6130 €
Samsung Galaxy S6 Edge180 €
Samsung Galaxy S6 Edge Plus200 €
Samsung Galaxy S7145 €
Samsung Galaxy S7 Edge *160 €10 €
Samsung Galaxy S8 *186 €20 €
Samsgun Galaxy S8 Plus *194 €20 €
Samsung Galaxy S9 *227 €30 €
Samsung Galaxy S9 Plus *260 €25 €
Samsung Galaxy Note 8 *202 €20 €
Samsung Galaxy Note 9 *260 €25 €
Samsung Galaxy S10e *194 €20 €
Samsung Galaxy S10 *243 €20 €
Samsung Galaxy S10 Plus *259 €20 €

Напомена: Износот наведен во колоната: „Приближна цена за замена на екранот“ е информативен просечен износ на цената за поправка на екранот на мобилниот уред по истекот на гаранцијата. Износот може да биде различен од крајната цена која ја наплатува овластениот сервисен центар на Samsung. Доколку се утврдат дополнителни оштетувања на уредот, како: навлегување течност во уредот, прегорени електро компоненти, употреба на неоригинална дополнителна опрема, цената на поправката може да биде малку различна од погореневедените и се проценува независно за секој случај.

Уредите означени со ѕвездичка * ги исполнуваат условите за дополнителен попуст на цената за замена на екранот добиена од страна на овластениот сервисен партнер на Samsung, во индикативниот износ прикажан во колоната „Износ на дополнителен попуст“ пресметан во локална валута. Ве молиме проверете ги условите и одредбите наведени подолу.

За какви било прашања контактирајте нè на Samsung корисничка поддршка +389 2 320 7777.

УСЛОВИ И ОДРЕДБИ

Дополнителен попуст за поправка на екранот на мобилниот уред по истекот на гаранцијата.

  1. Оваа промоција трае до 31.12.2019.
  2. Според условите на оваа промоција, имате право на дополнителен попуст на цената на поправката на екранот добиена од страна на овластениот сервисен партнер на Samsung која е наведена во листата подолу. Износот на попустот ќе биде наведен во понудата добиена од страна на овластениот сервис на Samsung пресметано во локална валута со сите релевантни податоци и крајниот износ за корисникот. Износот наведен во евра ќе биде прикажан во локална валута.
  3. За да ги исполните условите на оваа понуда, по извршената поправка/замена на екранот, стариот екран останува во овластениот сервисен центар на Samsung заради соодветна грижа.
  4. Промоцијата е достапна исклучиво за моделите наведени во листата подолу.
  5. Попустот може да се искористи само за намената на поправката. Доколку поправката е невозможна, поради недостапност на резервен дел, понудата за поправката нема да биде издадена.
  6. Попустот не може да се комбинира со други промоции.
  7. Со прифаќањето и плаќањето на понудите издадени од страна на овластениот сервисен центар на Samsung, се согласувате на условите и одредбите на овој документ.

Список на овластени сервисни центри кои учествуваат во промоцијата:

Видеодата
Ул. Франклин Рузвелт бр. 89, Скопје
Samsung корисничка поддршка +389 2 320 7777
Мобико
Ул. Партизански одреди бр. 101, Скопје
Samsung корисничка поддршка +389 2 320 7777

Список на модели кои се опфатени со промоцијата:

SM‑G935FEDAMBM, SM‑G965FZKAMBM, SM‑G935FEDASEE, SM‑G965FZKASEE, SM‑G935FZBAMBM, SM‑G965FZKDSEE, SM‑G935FZBASEE, SM‑G965FZPAMBM, SM‑G935FZDAMBM, SM‑G965FZPASEE, SM‑G935FZDASEE, SM‑G965FZPDSEE, SM‑G935FZKAMBM, SM‑N950FZDAMBM, SM‑G935FZKASEE, SM‑N950FZDASEE, SM‑G935FZSAMBM, SM‑N950FZDDSEE, SM‑G935FZSASEE, SM‑N950FZKAMBM, SM‑G935FZWAMBM, SM‑N950FZKASEE, SM‑G935FZWASEE, SM‑N950FZKDSEE, SM‑G950FZKAMBM, SM‑N960FZBAMBM, SM‑G950FZKASEE, SM‑N960FZBASEE, SM‑G950FZSAMBM, SM‑N960FZBDSEE, SM‑G950FZSASEE, SM‑N960FZKAMBM, SM‑G950FZVAMBM, SM‑N960FZKASEE, SM‑G950FZVASEE, SM‑N960FZKDSEE, SM‑G955FZKAMBM, SM‑N960FZPDSEE, SM‑G955FZKASEE, SM‑G970FZGDMBM, SM‑G955FZSAMBM, SM‑G970FZGDSEE, SM‑G955FZSASEE, SM‑G970FZKDMBM, SM‑G955FZVAMBM, SM‑G970FZKDSEE, SM‑G955FZVASEE, SM‑G970FZWDMBM, SM‑G960FZBAMBM, SM‑G970FZWDSEE, SM‑G960FZBASEE, SM‑G970FZYDMBM, SM‑G960FZBDSEE, SM‑G970FZYDSEE, SM‑G960FZDAMBM, SM‑G973FZGDMBM, SM‑G960FZDDSEE, SM‑G973FZGDSEE, SM‑G960FZKAMBM, SM‑G973FZKDMBM, SM‑G960FZKASEE, SM‑G973FZKDSEE, SM‑G960FZKDSEE, SM‑G973FZWDMBM, SM‑G960FZPAMBM, SM‑G973FZWDSEE, SM‑G960FZPASEE, SM‑G975FZBDMBM, SM‑G960FZPDSEE, SM‑G975FZGDMBM, SM‑G965FZBAMBM, SM‑G975FZGDSEE, SM‑G965FZBASEE, SM‑G975FZKDMBM, SM‑G965FZBDSEE, SM‑G975FZKDSEE, SM‑G965FZDAMBM, SM‑G975FZWDMBM, SM‑G965FZDDSEE, SM‑G975FZWDSEE